Trang chủ

Giới thiệu

Kế toán

Dịch vụ tư vấn kế toán

Thành lập công ty

Thay đổi giấy phép KD

Giải thể công ty

Liên hệ

Hội đồng quản trị là gì?

5.0/5 (1 votes)
- 5

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cấp cao của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị là bộ phận được chỉ hình thành trong cơ cấu tổ chức của công ty Cổ Phần. Vậy hội đồng quản trị là gì? Vai trò và nhiệm vụ của hội đồng quản trị là gì? Thành viên của hội đồng quản trị là gì? Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết tại bài viết dưới đây nhé.

Hội đồng quản trị

1. Khái niệm hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 


Trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, chỉ có công ty Cổ Phần mới được thành lập Hội đồng quản trị. Đại hội cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, tiếp đến là Hội đồng Quản trị trong công ty cổ phần. 

1.1 Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị

Theo Điều 49 của Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.
 • Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại,
 • Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại, quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác.
 • Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty.
 • Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật này.
 • Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
 • Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.
 • Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135 và khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật này.
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
 • Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.
 • Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
 • Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định.
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông.
 • Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh,
 • Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty.
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

1.2 Cách thức làm việc của Hội đồng Quản trị

 • Thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp.
 • Lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do điều lệ công ty.
 • Mõi thành viên hội đồng quản trị đều có 1 phiếu biểu quyết.
 • Hội đồng quản trị tuân thủ đúng những quy định của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của đại hội cổ đông. Nếu thực hiện trái pháp luật, gây ra những thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm liên đới và đền bù cho công ty. Thành viên phản đối thông qua nghị quyết sẽ được miễn trừ trách nhiệm.

1.3 Đại hội cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty cổ phần, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết (cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết và cổ đông khác theo quy định của Điều lệ công ty)

Trong công ty cổ phần, đại hội cổ đông thường tổ chức các cuộc họp đình kỳ hoặc bất ngờ của các cổ đông để tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh qua một năm tài chính, biểu quyết về chiến lược và các kế hoạch phát triển công ty trong những năm tới.

1.4 Chủ tịch hội đồng quản trị là ai?

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện cho công ty (hội đồng quản trij, đại hội cổ đông), có thẩm quyền cao nhất, nhân danh công ty ký kết giao dịch theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Chủ tịch hội đồng quản trị là bộ phận do Hội đồng quản trị bầu từ một trong số các thành viên của công ty cổ phần.

Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ các trường hợp sau:

 • Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
 • Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

a) Điều kiện trở thành chủ tịch hội đồng quản trị

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu bởi Hội đồng quản trị.
 • Đáp ứng các điều kiện chung của thành viên hội đồng quản trị: không vi phạm pháp luật, có năng lực chuyên môn, khả năng quản lý…

b) Chức năng và quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị

Theo Khoản 3, Điều 152 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về chức năng và quyền hạn của chủ tịch hội đồng như sau:

 • Thực hiện lập kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.
 • Tiến hành chuẩn bị chương trình, các tài liệu, nội dung để phục vụ cho cuộc họp trong công ty, thực hiện triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị.
 • Chủ tịch tổ chức việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
 • Có quyền giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
 • Là người điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định tại Điều lệ công ty.

1.5 Thành viên hội đồng quản trị là gì?

Thành viên hội đồng quản trị là các cá nhân có đủ tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên của Hội đồng quản trị. 

Tùy vào từng công ty mà số lượng thành viên hội đồng quản trị sẽ là từ 3 đến 11 người, bao gồm thành viên hội đồng quản trị và thành viên độc lập hội đồng quản trị. Số lượng thành viên hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ công ty.

>> Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh Nghiệp.

 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.
 • Không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
 • Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
 • Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty, không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Các thủ tục thành lập hội đồng quản trị công ty cổ phần

Trong công ty cổ phần, để thành lập được hội đồng quản trị bạn cần thực hiện theo trình tự những bước sau:


 • Bước 1: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 • Bước 2: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị.
 • Bước 3: Tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiền nhiệm kỳ.
 • Bước 4: Thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về bầu Chủ tịch hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trong công ty không quá 5 năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Khi thực hiện bầu lại, bạn có thể thực hiện theo quy trình những bước trên.

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM với sự chuyên nghiệp và trách nghiệp cao trong công việc. Giúp mọi đối tác xử lý tất cả mọi vấn đề liên quan đến kế toán và thuế đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp cũng như thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.


Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm cao và nắm bắt được các sự thay đổi của các điều lệ nhanh chóng để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Mỗi nhân viên của công ty luôn nỗ lực hết mình để nâng cao kiến thức, kỹ năng để mang lại hiệu quả tốt nhất trong các công việc của công ty, mang lại sự hài lòng cho khách hàng

2.3 Quy trình tư vấn kế toán thuế Tân Thành Thịnh

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Tân Thành Thịnh sẽ cung cấp đến quý khách hàng từng giải pháp cụ thể để phù hợp với quy mô, đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp, sau đây là quy trình tư vấn dịch vụ kế toán chung của chúng tôi:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng, tìm hiểu và xác định đúng nhu cầu khách hàng
 • Bước 2: Tư vấn, đề xuất giải pháp và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.
 • Bước 3: Ký thỏa thuận cam kết hỗ trợ thông qua hợp đồng tư vấn dịch vụ kế toán để đảm bảo quyền lợi cả khách hàng và công ty.
 • Bước 4: Thực hiện những công việc thỏa thuận trong hợp đồng theo từng gói dịch vụ khách hàng lựa chọn.
 • Bước 5: Đồng hành, hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong những vấn đề phát sinh.


2.5 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong mọi dịch vụ, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, pháp lý.
 • Hồ sơ, chứng từ chính xác, minh bạch và đúng pháp luật.
 • Chi phí hợp lý, không phát sinh thêm.
 • Thực hiện hồ sơ, sổ sách đúng thời gian quy định.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan, ban ngành nhà nước.

>> Các bạn xem thêm thủ tục thành lập công ty cổ phần

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh