Trang chủ

Giới thiệu

Kế toán

Dịch vụ tư vấn kế toán

Thành lập công ty

Thay đổi giấy phép KD

Giải thể công ty

Liên hệ

Thay đổi loại hình

5.0/5 (1 votes)

Thay đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của công ty. Hoặc trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu cũng cần phải thay đổi loại hình doanh nghiệp.

Thay đổi loại hình doanh nghiệp

Vậy có những hình thức thay đổi loại hình doanh nghiệp nào? Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp ra sao? Hãy cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp có thể chuyển đổi từ loại hình công ty này sang loại hình công ty khác theo các trường hợp dưới đây:


1.1  Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Theo Điều 202, Luật doanh nghiệp 2020 Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này và các phương thức khác.

1.2 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo Điều 203,  Luật doanh nghiệp 2020 Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:

a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả cổ đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

c) Công ty chỉ còn lại 01 cổ đông.

1.3 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo phương thức sau đây:

a) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

d) Công ty chỉ còn lại 02 cổ đông;

đ) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này và các phương thức khác.

1.4 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

1.5 Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên 

Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên theo các phương thức sau đây:

a) Chuyển nhượng hoặc cho tặng một phần vốn của chủ sở hữu cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác.

b) Huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác.

c) Hoặc kết hợp cả hai phương thức trên.

1.6 Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên 

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên có các phương thức: 

a) Một thành viên trong công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của các thành viên khác.

b) Một cá nhân hay tổ chức khác bên ngoài nhận chuyển nhượng toàn bộ 100% vồn góp của công ty từ các thành viên.

2. Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Khi thay đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch – Đầu tư. Đồng thời doanh nghiệp cần thay đổi con dấu công ty và mã số thuế doanh nghiệp.

2.1 Hồ sơ thay đổi loại hình doanh nghiệp

a) Hồ sơ chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định 
 • Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; 
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

b)  Hồ sơ chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định 
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định 
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

c) Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại 
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 • Danh sách thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

d) Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định 
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định 
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

2.2 Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thực hiện theo trình tự sau đây:

Bước 1: Soạn thảo đầy đủ hồ sơ thay đổi loại hình doanh nghiệp

Bước 2: Nộp hồ sơ về phòng kinh doanh Sở KH – DDT bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng điện tử

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 1 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

3. Dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp Tân thành Thịnh

Công ty Tư vấn Thành lập doanh nghiệp Thuế - Kế toán Tân Thành Thịnh là đơn vị với hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường, chúng tôi cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giúp khách hàng không cần phải tốn nhiều thời gian làm thủ tục rườm rà.

Chúng tôi nhận thực hiện tất cả các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo nhu cầu khách hàng. 


a) Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp tại Tân Thành Thịnh

Khi sử dụng dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp của Tân Thành Thịnh bạn sẽ được:

 • Hỗ trợ, tư vấn một cách tận tình bởi các luật sư nhiều năm kinh nghiệm.
 • Chúng tôi sẽ phân tích rõ ràng cho doanh nghiệp cần thay đổi những gì để đem lại hiệu quả nhất cho định hướng doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp muốn thay đổi loại hình nào chúng tôi đều có thể hỗ trợ được.
 • Soạn thảo và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh trước khi nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư
 • Thay mặt khách hàng thực hiện mọi thủ tục pháp lý
 • Tiến hành đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp sau khi thực hiện những nội dung thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn và thực hiện các công việc sau khi nhận được kết quả…

b) Tân Thành Thịnh cam kết

Với đội ngũ chuyên viên chuyên môn cao chắc chắn sẽ giúp khách hàng hoàn thiện thủ tục đúng pháp luật với thời gian nhanh nhất có thể. Chúng tôi cam kết với quý khách hàng:

 • Giá cả dịch vụ trọn gói, cạnh tranh trên thị trường
 • Quá trình thực hiện nhanh chóng, hoàn thiện hồ sơ kịp thời cho doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề thay đổi loại hình doanh nghiệp. Mọi nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh.

>> Các bạn xem thêm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com