Trang chủ

Giới thiệu

Kế toán

Dịch vụ tư vấn kế toán

Thành lập công ty

Thay đổi giấy phép KD

Giải thể công ty

Liên hệ

Giải thể công ty cổ phần

5.0/5 (1 votes)

Việc giải thể công ty cổ phần có thể xuất phát từ nhiều lý do như việc kinh doanh của doanh nghiệp không còn mang về lợi nhuận hoặc do có thể do pháp luật buộc phải giải thể vì kinh doanh không đúng theo quy định.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Dù giải thể công ty cổ phần trong trường hợp nào cũng cần phải thực hiện thủ tục giải thể theo đúng quy định. Trong giới hạn bài viết hôm nay Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến các bạn những vấn đề về hồ sơ giải thể, thủ tục giải thể công ty cổ phần theo đúng trình tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Quy định về giải thể công ty cổ phần

Theo điều 207, Luật doanh nghiệp 2020 Giải thể công ty cổ phần là việc công ty cổ phần đó “rút lui” khỏi thị trường theo ý chí của công ty hoặc của các cơ quan có thẩm quyền.

1.1 Lý do giải thể công ty cổ phần

Một công ty cổ phần sẽ phải giải thể nếu gặp một trong các trường hợp sau:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.2 Điều kiện giải thể công ty cổ phần

Công ty CP chỉ được giải quyết giải thể khi đảm bảo các điều kiện sau:

 • Khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
 • Công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
 • Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

2. Hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Điều 208 luật doanh nghiệp 2020 thủ tục giải thể công ty cổ phần có phần phức tạp hơn so với việc đăng ký thành lập công ty. Theo Luật Doanh nghiệp 2020, thủ thục giải thể công ty cổ phần được quy định như sau:

2.1  Hồ sơ giải thể công ty cổ phần

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

c) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

-  Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2.2  Các bước giải thể công ty cổ phần

a) Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp tự nguyện

Đối với các trường hợp công ty CP giải thể doanh nghiệp tự nguyện sẽ thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thanh lý tài sản doanh nghiệp

Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 3: Công bố thông tin về việc giải thể

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến:

 •  Cơ quan đăng ký kinh doanh,
 • Cơ quan thuế,
 • Người lao động trong doanh nghiệp

- Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 4: Thông báo tình trạng DN trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 5: Thanh toán các khoản nợ

Các khoản nợ của dohanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác.

Bước 6: Phân chia tài sản

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 7: Gửi hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 8: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Quy định về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Theo điều 208, luật doanh nghiệp 2020 về trình tự và thủ tục giải thể doanh nghiệp. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp như sau:

b) Thủ tục giải thể công ty cổ phần trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Việc giải thể doanh nghiệp theo trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

Bước 1: Thông báo tình trạng doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh, phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án;

Bước 2: Triệu tập cuộc họp Hội đồng cổ đông để quyết định giải thể

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

- Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực phải được gửi đến:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh,
 • Cơ quan thuế,

Nngười lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

- Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

- Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của doanh nghiệp phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh toán các khoản nợ

Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Dịch vụ giải thể công ty tại TPHCM - Tân Thành Thịnh

Nếu bạn đang tìm dịch vụ giải thể công ty uy tín, chuyên nghiệp, giá tốt thì có thể liên hệ ngay với công ty Tư vấn thành lập doanh nghiệp – Thuế - Kế toán Tân Thành Thịnh.

Với nhiều năm kinh nghiệm hơn 15 năm trên thị trường, Tân Thành Thịnh đã đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp lớn nhỏ trong vấn đề tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, dịch vụ kế toán được đông đảo khách hàng tin tưởng lựa chọn.

a) Ưu điểm khi lựa chọn dịch vụ giải thể công ty tại Tân Thành Thịnh

 • Bạn được tư vấn đầy đủ về quy trình giải thể cũng như các vấn đề liên quan
 • Được làm việc trực tiếp với đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm
 • Bạn không cần phải mất nhiều thời gian, công sức đến các cơ quan thẩm quyền để thực hiện thủ tục giải thể.
 • Chi phí giải thể công ty cổ phần hợp lý và không phát sinh
 • Dịch vụ giải thể công ty cổ phần trọn gói, đạt kết quả như mong muốn với thời gian nhanh chóng

b) Cam kết dịch vụ

 • Thay mặt doanh nghiệp thực hiện đầy đủ những công việc cần thiết với các cơ quan thẩm quyền
 • Dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn thành công việc đúng thời hạn và đúng pháp luật
 • Chi phí hợp lý, được trao đổi ngay từ đầu, không phát sinh

TƯ VẤN HỒ SƠ GIẢI THỂ: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888

5. Các câu hỏi thường gặp về giải thể doanh nghiệp

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp của nhiều doanh nghiệp về vấn đề giải thể công ty cổ phần mà Tân Thành Thịnh đã nhận được trong thời gian qua, xin chia sẽ cùng các bạn.

4.1 Thời gian giải thể công ty cổ phần bao lâu?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thời gian giải thể doanh nghiệp nói chung là 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan. Hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, thời gian giải thể của doanh nghiệp là 6 tháng nếu thực hiện đúng thủ tục, trình tự theo quy định.

4.2 Chi phí giải thể công ty cổ phần là bao nhiêu?

Chi phí giải thể công ty cổ phần là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình trạng doanh nghiệp hiện tại mà mức chi phí giải thể công ty sẽ khác nhau. Mức chi phí giải thể công ty cổ phần sẽ giao động từ 1.500.000đ – 3.000.000đ

4.3 Quyền lợi của người lao đồng khi công ty giải thể

Doanh nghiệp bị giải thể thì có nghĩa vụ phải giải quyết quyền lợi cho người lao động bao gồm:

•             Tiền lương theo hợp đồng lao động;

•             Trợ cấp thôi việc;

•             Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp (gồm trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm);

•             Quyền lợi khác theo thoản ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề giải thể công ty cổ phần, hy vọng thông qua bài viết này các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích.

>> Các bạn xem thêm thủ tục giải thể công ty tnhh

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com