Trang chủ

Giới thiệu

Kế toán

Dịch vụ tư vấn kế toán

Thành lập công ty

Thay đổi giấy phép KD

Giải thể công ty

Liên hệ

Công ty Cổ Phần

5.0/5 (1 votes)

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được đánh giá cao về sự phát triển bởi những quyền hạn nhất định như khả năng huy động vốn nhanh chóng, dễ dàng, cơ cấu hoạt động độc lập giữa quản lý và sở hữu, giúp mang lại hiệu quả trong kinh doanh và phát triển.

Công ty Cổ Phần

Vậy công ty cổ phần là gì? Có các loại cổ phần nào trong công ty? Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn? Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết tại bài viết ngay dưới đây nhé.

1. Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân thực hiện góp vốn. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.


 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh Nghiệp 2020.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

1.1 Điều lệ công ty cổ phần

Theo điều Điều 24, chương II của Luật Doanh Nghiệp 2020 thì điều lệ công ty cổ phần bao gồm: Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ đăng ký doanh nghiệp gồm có:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có)
 • Ngành, nghề kinh doanh.
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. 
 • Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
 • Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với công ty cổ phần
 • Cơ cấu tổ chức quản lý
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật.
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên.
 • Trường hợp cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần.
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

1.2 Các loại cổ phần của công ty

Công ty cổ phần có 2 loại cổ phần là:

a) Cổ phần phổ thông: Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

b) Cổ phần ưu đãi: Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi, cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây

 • Cổ phần ưu đãi cổ tức.
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại.
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết.
 • Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.

Chính phủ quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết.

2. Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Tân Thành Thịnh xin được chia sẽ với các bạn về thủ tục thành lập công ty cổ phần Theo Điều 22 – Chương II của Luật Doanh Nghiệp 2020 thì thủ tục thành lập công ty cổ phần như sau:


2.1 Hồ sơ thành lập công ty cổ phần:

Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

+/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

+/ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

+/ Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

2.2 Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập công ty cổ phần hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký công ty cổ phần với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

GỌI NGAY TÂN THÀNH THỊNH: 0909.54.8888 - 028.3985.8888 

TÂN THÀNH THỊNH LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

Cá nhân được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký để được cấp và việc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. 

Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

3. Dịch vụ thành lập công ty cổ phần – Tân Thành Thịnh

Ngày nay, các thủ tục thành lập công ty cổ phần cũng khá đơn giản, tuy nhiên nếu bạn là người mới, bạn chưa có nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm trong việc này thì đòi hỏi tốn rất nhiều thời gian, chi phí.


Để tiết kiệm thời gian, chi phí và thực hiện các thủ tục thành lập công ty cổ phần nhanh, chính xác để giúp doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động nhanh chóng thì dịch vụ thành lập công ty cổ phần là một giải pháp hữu hiệu.

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp, nhanh chóng và đảm bảo 100% thành công khi đăng ký thành lập.

Với hơn 17 năm kinh nghiệm, Tân Thành Thịnh sở hữu đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao, hỗ trợ tư vấn mọi vấn đề liên quan trước – trong - sau khi thành lập, đồng thời soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị mọi giấy tờ liên quan.

Hơn thế nữa, các chuyên viên kế toán rất nhạy bén trong việc cập nhật những thay đổi mới nhất về những thông tư, luật lệ mới nhất để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho doanh nghiệp.

3.1 Quy trình đăng ký thành lập công ty cổ phần tại Tân Thành Thịnh

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin, tư vấn khách hàng về mọi vấn đề liên quan đến pháp lý và quyền lợi, nghĩa vụ thành lập công ty.
 • Bước 2: Chuẩn bị những giấy tờ liên quan, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty.
 • Bước 3: Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập công ty.
 • Bước 4: Đại diện doanh nghiệp thực hiện hoàn tất cả thủ tục sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 5: Đồng hành cùng doanh nghiệp hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh sau khi thành lập công ty.

>> Các bạn xem thêm chi phí thành lập công ty

3.2 Cam kết dịch vụ

Tân Thành Thịnh sẽ hỗ trợ bạn hoàn thành mọi thủ tục thành lập công ty cổ phần trước và sau khi đăng   ký thành lập doanh nghiệp giúp bạn hoàn toàn an tâm về mọi vấn đề pháp lý với:

 • Thời gian nhanh chóng.
 • Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp
 • Hỗ trợ tư vấn chi tiết các thông tin quan trọng, cần thiết khi thành lập doanh nghiệp như: đặt tên công ty không trùng lặp, địa chỉ đặt trụ sở chính, người đại diện pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh, hướng dẫn kê khai mức vốn điều lệ phù hợp nhất với doanh nghiệp….. theo đúng quy định pháp luật.
 • Tân Thành Thịnh hỗ trợ doanh nghiệp công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia, khắc con dấu công ty và công khai mẫu dấu đúng quy định và thời gian sau khi thành lập doanh nghiệp.

Đã có rất nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và hoàn toàn không còn lo lắng gì về các vấn đề pháp lý, hồ sơ chứng từ khi thành lập công ty. 

4. Những câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty cổ phần

Trong quá trình hỗ trợ khách hàng, Tân Thành Thịnh luôn nhận được rất nhiều câu hỏi về thành lập công ty cổ phần, tại bài viết này chúng tôi xin giải đáp những câu hỏi liên quan để cung cấp thêm cho khách hàng những thông tin hữu ích khi thành lập công ty cổ phần nhé.

4.1 Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì không có bất kỳ quy định nào về mức vốn tối thiểu hay mức vốn tối đa khi thành lập công ty cổ phần. 

Tổng số vốn thành lập công ty sẽ do cổ đông quyết định dựa trên số vốn góp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp nếu chọn ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì căn cứ theo những quy định về mức vốn pháp định cụ thể của ngành nghề đó để xác định mức vốn khi thành lập của doanh nghiệp.

Tuy nhiên để hạn chế rủi ro và mang lại sự tiện lợi cho doanh nghiệp thì mức vốn điều lệ phải ở mức phù hợp và đủ để đầu tư cho các hoạt động của doanh nghiệp.

 • Mức vốn điều lệ quá thấp: sẽ gây khó khăn khi doanh nghiệp thực hiện giao dịch và làm việc với các đối tác, cũng như không đảm bảo vốn pháp định để đăng ký kinh doanh một số ngành nghề nhất định.
 • Mức vốn điều lệ quá cao: Nếu như công ty chỉ đặt ra số vốn “ảo” nhằm mục đích thu hút đầu tư thì sau này, khi có rủi ro xảy ra, công ty cũng sẽ phải chịu cũng sẽ dựa trên số vốn đó.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể chủ động tăng vốn điều lệ công ty khi có nhu cầu về vốn.

4.2 Quy định vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần

Trả lời: Pháp luật Việt Nam không quy định về mức vốn điều lệ khi thành lập công ty cổ phần, trừ những ngành nghề kinh doanh có điều kiện (vốn điều lệ tối thiểu bằng với mức vốn pháp định). Tùy vào năng lực tài chính, tiềm lực ngành nghề kinh doanh mà mỗi cổ đông có kế hoạch góp vốn điều lệ để phát triển công ty.

4.3 Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty tnhh

Trả lời: Mỗi loại hình công ty sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau. Tùy vào mục tiêu kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tiềm lực phát triển mà lựa chọn loại hình công ty phù hợp. 

Nếu bạn là người đang có nhu cầu thành lập công ty với số vốn vừa phải, đang mới thử sức với thị trường thì thành lập công ty TNHH là phù hợp. Và sau đó có thể thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Ngược lại nếu bạn muốn thành lập công ty với quy mô lớn, ngành nghề kinh doanh có yêu cầu đặc biệt như hồ sơ năng lực, vốn pháp định, muốn linh hoạt trong cơ cấu vốn và huy động vốn…. thì thành lập công ty cổ phần là giải pháp hoàn hảo.

>> Các bạn xem thêm Thủ tục thành lập công ty tnhh

Trên đây là bài viết về thành lập công ty cổ phần, hi vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì về việc thành lập công ty cổ phần hoặc đang tìm kiếm một công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com